Política de privacidade

IDENTIFICACIÓN E DATOS DE CONTACTO DO RESPONSABLE DO TRATAMENTO
SOMOSMAGENTA, S.L., sociedade domiciliada en Polígono Industrial A Granxa, Área Comercial – parcela 260, local 27, 36400, O Porriño, (Pontevedra) – España, con CIF B36997364, é o responsable do tratamento dos datos de carácter persoal que se traten a través desta páxina web. Nesta cláusula facilítase a información sobre o uso que realizará a Sociedade de tus datos persoais.
Así mesmo, esta política de privacidade ten por obxecto facilitar información sobre os dereitos que asisten tanto ao Usuario rexistrados como non rexistrado en virtude do RGPD 2016/679 e a Lei orgánica 3/2018, de protección de datos persoais. Se ten calquera dúbida relativa ao tratamento de tus datos persoais, contacta coa Sociedade na seguinte Polígono Industrial A Granxa, Área Comercial – parcela 260, local 27, 36400, O Porriño, (Pontevedra) – España.

DÓNDE INFORMA
Na seguinte web: www.somosmagenta.com (+ información no noso aviso legal)

TRATAMENTO DE DATOS
SOMOSMAXETA, S.L. informa a través desta web sobre a súa política de privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal de calquera titular co que manteña unha relación en que se requira o tratamento dos seus datos.
As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais, e neste caso informamos dun tratamento conxunto naqueles casos necesarios para a xestión de servicios e/ou productos contratados a calquera das empresas anteriormente indicadas, sen prexuízo do indicado no número 4 desta política.
Máxima transparencia na información, por ese motivo te informamos sobre como tratamos os datos, mesmo cando non recollemos datos desde a web.
Non compartimos datos con terceiros, tus datos están a salvo, só serán comunicados a terceiros cando exista unha obriga superada nunha normativa ou sexa imprescindible para poder ofrecerte o servizo. Diso temos no punto “Destinatarios”.
Cumprimento legal , SOMOSMAGENTA, S.L. está adecuada ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD), á Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais e á Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servicios da sociedade da información e comercio electrónico (LSSICE ou LSSI) e aínda que derrogado, por regula-la LOPD 15/99, sigo implantando medidas de seguridade do estupendo Real decreto 1720/2007.
No tratamento dos seus datos persoais, o titular aplicará os seguintes principios que se axustan ás exixencias do novo regulamento europeo de protección de datos (RGPD):
Principio de licitude, lealdade e transparencia: O titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento dos datos persoais que pode ser para un ou varios fins específicos sobre os cales o titular informará o Usuario previamente con absoluta transparencia.
Principio de minimización de datos: O titular solicitará só os datos estritamente necesarios para o fin ou os fins que os solicita.
Principio de limitación do prazo de conservación: O titular manterá os datos persoais recadados durante o tempo estritamente necesario para o fin ou os fins do tratamento. O titular informará o usuario do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade. No caso de subscricións, o titular revisará periodicamente as listas e eliminará aqueloutros inactivos durante un tempo considerable.
Principio de integridade e confidencialidade: Os datos persoais recadados serán tratados de tal maneira que a súa seguridade, confidencialidade e integridade está garantida. O titular toma as precaucións necesarias para evita-lo acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

RESPONSABLE DE TRATAMENTO
En cumprimento da lexislación vixente en Protección de Datos indicamos que os datos persoais que Ud. nos facilita de forma voluntaria por calquera dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a tratamentos automatizados e/ou manuais, sendo SOMOSMAXETA, S.L. coa que mantén a relación contractual o Responsable dos ditos tratamentos. Os datos non se cederán a terceiros agás nos casos en que exista unha obriga legal.
Así mesmo, SOMOSMAGENTA, S.L. declara e garante que mantén os niveis de seguridade para a protección de datos persoais conforme dispón a lexislación vixente, e que estableceu todos os medios técnicos ó seu alcance para evita-la perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado, roubo dos datos facilitados polos interesados e para que os seus empregados observen as ditas prescricións, así como o deber de segredo sobre os datos obxecto da protección e demais obrigas de confidencialidade vixentes.

¿QUÉ DATOS PERSONALES TRATAMOS?
O tratamento de tus datos é necesario para darte acceso ós contidos e/ou funcionalidades do noso Sitio Web ou, en caso de que así o requiras, poder remitirte a información ou prestarte os servicios dispostos a través deste. Ao respecto, mantemos un firme compromiso a tratar tus datos persoais de forma lexítima e coherente de acordo cos principios e obrigas legais dispostas pola vixente normativa de protección de datos persoais.
Cando navegas a través do noso Sitio Web e, en particular, cando interactúas, nos achegas datos de forma directa, por exemplo, cando cumprimentas calquera formulario ou solicitude disposta en liña conforme os fins de tratamento indicados en cada caso (por exemplo, o formulario de contacto).
Os datos que nos achegas están en relación con tales formularios. Sempre te solicitaremos aqueles datos adecuados, pertinentes e limitados ó necesario respecto ós citados fins de tratamento (principio de minimización de datos persoais):
• Datos de Contacto e Identificativos, nome, apelido, dirección, número de teléfono, correo electrónico.
• Comerciais e Preferencias, información que nos facilite acerca das súas preferencias, por exemplo, o tipo de servizos en que se atopa interesado.
• Aquelos que tú decidas facilitarnos voluntariamente.
• Os datos derivados das comunicacións que manteñas con nosoutros.
• A información correspondente a tu propia navegación no caso de Servizos Online, (dirección IP ou información derivada de cookies ou dispositivos similares (podes ver a nosa Política de Cookies na web).
• Aquela información que se atope dispoñible en fontes accesibles ao público, á que lexitimamente podamos acceder.
• Os datos que deriven da relación contractual ou precontractual que manteñas con nosoutros, incluída tu imaxe, informándote sempre neste caso da posibilidade de captar tu imaxe.
• Os que terceiras persoas nos proporcionen sobre ti, existindo unha base lexítima para iso ou tendo obtido tu consentimento para iso.
• Os datos de terceiros que túmulos facilites, logo do consentimento do terceiro en cuestión.

¿CÓMO TRATAMOS OS DATOS?
En SOMOSMAXETA, S.L. tratamos tus datos persoais sempre en estrito cumprimento da lexislación vixente. Ademais, temos de que contamos coas medidas técnicas e organizativas adecuadas para garantir un nivel óptimo de seguridade, garantindo con iso que só accederán aquelas persoas que teñan autorización, que os manteremos íntegros, evitando calquera perda intencionada ou accidental e que fixemos reforzado os sistemas e servizos de tratamento de datos.
As operacións, xestións e procedementos técnicos que realizamos de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

FINALIDADES DOS DATOS
SOMOS XENTA, S.L., trata tus datos coas seguintes finalidades:
• Posibilitar que navegue polo noso Sitio Web, permitíndolle con iso o acceso á información e aos contidos dispostos nela.
• Atender e xestionar as súas consultas e solicitudes.
• Remitirte toda a información necesaria en relación coas características do servizo que nos solicitase.
• Se así o acepta, ou existe base legal suficiente para iso, remitirte información e publicidade sobre ofertas, produtos, servizos, promocións, obsequios e campañas arredor dos nosos servizos.
• Prestar de forma adecuada servicios de atención ó interesado.
• Realizar un control de calidade sobre os nosos servicios mediante a realización de posibles enpostas de opinión.
• En caso de que aceptase a política de cookies, para o desenvolvemento dos fins asociados aos distintos tipos de cookies informadas a través desta. En calquera momento, se así o desexas poderá configurar o uso das cookies, tendo un dereito a revogar o seu consentimento respecto aos fins asociados ás cookies. Informamos que a revogación do seu consentimento ao tratamento de tus datos respecto a certos tipos de cookies como son as de sesión ou técnicas poden impedir que navegue polo noso Sitio Web (ver política de cookies).
• Adoptar cantas medidas de protección resulten aplicables de conformidade coa normativa vixente, incluíndo, a posible anonimización dos seus datos persoais aplicando, para iso, as adecuadas técnicas dispoñibles para o efecto. Por conseguinte, neste ámbito, tamén se poderán realizar tratamentos de anonimización e seudonimización para a mellor protección dos seus datos persoais.
• Aplica-las pertinentes medidas de seguridade, técnicas e/ou organizativas sobre os seus datos persoais con enfoque ó risco existente en cada momento.
• En xeral, para o cumprimento de obrigas de carácter legal e regulatorio, conforme o sector de actividade, (sen ánimo limitativo nin excluínte) tanto por órganos xudiciais, organismos reguladores e supervisores e corpos e forzas de seguridade do estado, cos cales estamos obrigados a cumpri-las leis dos países nos que se desenvolva a actividade, incluíndo actuacións tendentes á detección da fraude e á prevención de delitos ou actuacións ilícitas.

LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO
A base da lexitimación do tratamento de datos persoais baséase en tu consentimento expreso (art. 6.1, a do RGPD) e, segundo os casos, satisfacción do interese lexítimo (art. 6.1, f do RGPD), propio ou de terceiros, na aplicación de medidas precontractuais (art. 6.1, b do RGPD) por petición do interesado ou tu consentimento (art. 6.1, a do RGPD).
Na remisión de información e publicidade sobre ofertas, produtos, servizos, promocións, obsequios e campañas, nas comunicacións comerciais a lexitimación do tratamento de tus datos baséase en tu consentimento (art. 6.1, a do RGPD), e cando tales se poidan amparar nos disposto no artigo 21.2 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, no interese lexítimo (art. 6.1, f do RGPD).

MENORES
Os menores de 14 anos non poderán usar os servizos dispoñibles a través do sitio Web sen a previa autorización dos seus pais, titores ou representantes legais, os que serán os únicos responsables de todos os actos realizados a través do sitio Web polos menores ao seu cargo, incluíndo a cubrir os formularios cos datos persoais dos ditos menores e marcación, se é o caso, das casillas que os acompañan. Neste sentido, e na medida na que SOMOSMAXETA, S.L. non ten capacidade para controlar se os usuarios son ou non menores de idade, se advirte de que deberán ser os pais e os titores os que habiliten os mecanismos necesarios para evitar que os menores accedan ao Sitio Web e/ou faciliten datos de carácter persoal sen a súa supervisión, non admitindo SOMOSMAXETA, S.L. responsabilidade ningunha ao respecto.

COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS
• No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informamos que as mensaxes se dirixen exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non é vd. o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.
• De conformidade co establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo, de servicios da sociedade da información e do comercio electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicamos que no suposto de que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, nos indique por esta mesma vía indicando no asunto BAIXA COMUNICACIÓNS para que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días desde o seu envío. No suposto de que non recibamos contestación expresa pola súa parte, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións.

¿CUÁNTO TEMPO CONSERVAMOS TUS DATOS?
Os datos persoais relativos a persoas físicas que SOMOSMAXETA, S.L. recompila por calquera medio, conservaranse mentres o interesado non solicite a súa supresión. Así mesmo, conservaranse mentres se manteña a relación que orixinou o tratamento dos datos, respectando en calquera caso os prazos legais de conservación. Concluído este período, os datos persoais serán eliminados de todos os sistemas de SOMOSMAXETA, S.L..

¿A QUÉ DESTINATARIOS COMUNICARANSE OS SEUS DATOS?
Non haberá cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais, salvo as xa informadas, que non sexa por unha obriga legal. Se por requirimento da Administración pública ou as institucións autonómicas no ámbito das funcións que a lei lles atribúa expresamente, se nos solicitan tus datos, estes serán transmitidos.
De existir unha cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais fóra dos casos anteriormente previstos, serás previamente informado para que nos prestes tu consentimento se procede.
Pero para poder organizarnos correctamente, ter boas operativas e procedementos que garanten unha boa xestión de SOMOSMAXETA, S.L., pode ser necesario o ter que contratar os servizos de asesores, profesionais, ou outras empresas de servizos para tratar datos baixo as nosas indicacións.
Este tratamento por conta de terceiros está regulado nun contrato que consta por escrito ou algunha outra forma que permita acredita-la súa celebración e contido, especificando expresamente que o encargado do tratamento tratará os datos conforme as nosas instruccións de e non os aplicará ou usará con fin distinto ó que figure no dito contrato, nin os comunicará, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas.

¿CALES SON OS SEUS DEREITOS CANDO NOS FACILITA OS DATOS?
A normativa de protección de datos lle confire ó titular dos datos persoais os seguintes dereitos:
• Dereito a revogar calquera consentimento prestado previamente.
• Dereito de acceso: Coñecer qué tipo de datos se están tratando e as características do tratamento que se leva a cabo.
• Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces
• Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estean sendo tratados
• Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario
• Dereito de supresión: Solicita-lo cesamento do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación
• Dereito a interpoñer unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos R/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099
• Se desexa máis información respecto ao tratamento dos seus datos, rectificar aquelas que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode dirixirse por escrito a: Correo postal Polígono Industrial A Granxa, Área Comercial – parcela 260, local 27, 36400, O Porriño, (Pontevedra) – España, correo electrónico: info@somosmagenta.com, Telf: 986 334 788
o Esta comunicación deberá reflictar a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.
o O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Non obstante, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.

FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DATOS
Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo polo Responsable de Tratamento:
REXISTRO DE ACTIVIDADES: CONTACTOS
• FINALIDADE: Envío de información comercial, ofertas, información sobre produtos e/ou servizos a clientes e/ou potenciais clientes
• BASE LEGAL: Consentimento expreso do interesado/a (art. 6.1, a do RGPD).
• DESCRICIÓN: Categoría de datos persoais (de identificación: nome e apelidos, teléfono, e-mail).
• CESIÓN DE DATOS: No se cederán datos a terceiros
• PRAZO DE SUPRESIÓN DOS DATOS: Ata a resolución da súa solicitude de información