+986 33 47 88 info@somosmagenta.com

Aviso Legal

O uso ou visita deste sitio web (https://somosmagenta. com) implica a aceptación por parte do usuario, visitante ou cliente (en diante usuario), das condicións de uso que se detallan a continuación, así que lle rogamos que lea atentamente a seguinte información antes de facer uso deste sitio web. Se non acepta os seguintes termos e condicións, rogámoslle que se absteña de utilizar este sitio web e o seu contido.

Obxectivo da web:

Esta web foi deseñada para facilitar ao usuario a información relativa ás actividades, produtos e servizos que oferta Somosmagenta S.L..

Propiedade intelectual e dereitos:

O dominio somosmagenta.com pertence a Somosmagenta S.L. con NIF: B36997369, con domicilio social Polígono Industrial A Granxa – parcela 260. Edificio Área Comercial, local 27. 36400 – O Porriño (Pontevedra).

Autorizacións ao usuario:

Calquera usuario está autorizado para ver, copiar, imprimir e distribuír os contidos publicados nesta web sempre que cumpra as seguintes condicións:

  • Queda prohibida a utilización destes contidos con fins comerciais. Soamente poderanse utilizar con fins informativos.
  • Non poderán ser modificados de ningún xeito estes contidos.
  • Non poderá separarse o texto ou imaxes que o acompañan de forma que o seu contido adquira outro sentido distinto do que Somosmagenta S.L. pretende expresar no seu contexto orixinal.

Responsabilidades do usuario:

É responsabilidade exclusiva do usuario tanto o acceso a esta web como o uso que poida facerse dela. Somosmagenta S.L. non responderá de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que puidesen derivarse deste acceso ou uso da información.

Somosmagenta S.L. pon os medios necesarios para o mantemento da web limpa de virus. Debido ás características propias da tecnoloxía e a continua aparición de novos virus e outros elementos daniños, será responsabilidade do usuario o dispoñer nos seus equipos dos medios necesarios como programas antivirus e/ou firewalls (devasas) coa finalidade de garantir a non infección dos seus equipos e programas, do que en ningún caso poderá facerse responsable a Somosmagenta S.L..

Por todo isto, Somosmagenta S.L. non asume ningunha responsabilidade polos danos (hardware e software) que poidan causarse nos equipos dos usuarios por posibles virus informáticos contraídos por mor da súa navegación na web, ou por calquera outros danos derivados desa navegación.

Modificación de datos e/ou contidos:

Somosmagenta S.L. resérvase o dereito para modificar en calquera momento e sen aviso previo/previo aviso o deseño, presentación e/ou configuración da web, así como algúns ou todos os contidos. Tamén se reserva o dereito de modificar as condicións xerais e/ou condicións particulares requiridas para utilizar os mesmos. Dita información será considerada como simplemente informativa.

Fiabilidade e dispoñibilidade da web:

Somosmagenta S.L. non garante a fiabilidade, a dispoñibilidade nin a inexistencia de interrupcións no acceso ao seu sitio web nin dos seus contidos, polo que a utilización dos mesmos por parte do usuario leva a cabo pola súa propia conta e risco, sen que, en ningún momento, poidan esixirse responsabilidades a Somosmagenta S.L. neste sentido.

Modificación das condicións:

Somosmagenta S.L. pode revisar estas condicións en calquera momento mediante a actualización desta publicación. Dado o carácter vinculante das mesmas, o usuario debe visitar esta páxina cada certo tempo a fin de revisar as condicións en vigor en cada momento. Os avisos ou termos legais que de forma expresa indíquense en determinadas páxinas desta publicación prevalecerán sobre as estipulacións previstas nestas condicións.