Info legal

A utilización ou a visita deste sitio web implica aceptar por parte da persoa usuaria, visitante ou cliente as condicións de uso detalladas a continuación, así que lea atentamente a seguinte información antes de usar este sitio web. Se non acepta os seguintes termos e condicións, abstéñase de utilizar este sitio web e o seu contido.

Obxectivo da web

Esta web deseñouse para facilitarlle á persoa usuaria a información relativa á actividade empresarial da empresa somosmagenta s.l.

Propiedade intelectual e dereitos

O dominio somosmagenta s.l. pertence a somosmagenta s.l., con CIF B36997369 e domicilio no Polígono Industrial A Granxa, Parcela 260, Edificio Comercial, Local 27, municipio O Porriño (C.P. 36400 – Pontevedra).

Autorizacións ás persoas usuarias

Calquera persoa usuaria está autorizada para ver, copiar, imprimir e distribuír os contidos publicados nesta web sempre que cumpra as seguintes condicións:

Responsabilidades da persoa usuaria

É responsabilidade exclusiva da persoa usuaria tanto o acceso a esta web coma o uso que poida facerse dela. Somosmagenta s.l. non responderá sobre ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que se puidesen derivar deste acceso ou uso da información.

Somosmagenta s.l. pon os medios necesarios para manter a web limpa de virus. Debido ás características propias da tecnoloxía e a continua aparición de novos virus e outros elementos danosos, será responsabilidade da persoa usuaria dispor nos seus equipos dos medios necesarios como programas antivirus ou devasas (firewalls) coa finalidade de garantir a non infección dos seus equipos e programas, do que en ningún caso poderá facerse responsable somosmagenta s.l.

Por todo isto, somosmagenta s.l. non asume ningunha responsabilidade polos danos (hardware e software) que se poidan causar nos equipos das persoas usuarias por posibles virus informáticos contraídos a causa da súa navegación na web, ou por calquera outros danos derivados desa navegación.

Modificación de datos ou contidos

Somosmagenta s.l. resérvase o dereito para modificar en calquera momento e sen aviso previo o deseño, a presentación ou a configuración da web, así como algúns ou todos os contidos. Tamén se reserva o dereito de modificar as condicións xerais ou as condicións particulares requiridas para utilizar os contidos. A citada información considerarase como simplemente informativa.

Fiabilidade e dispoñibilidade da web

Somosmagenta s.l. non garante a fiabilidade, a dispoñibilidade nin a inexistencia de interrupcións no acceso ao seu sitio web nin dos seus contidos, polo que o seu uso por parte da persoa usuaria lévase a cabo pola súa propia conta e risco, sen que, en ningún momento, poidan esixirse responsabilidades a somosmagenta s.l. neste sentido.

Modificación das condicións

Somosmagenta s.l. pode revisar estas condicións en calquera momento mediante a actualización desta publicación. Dado o seu carácter vinculante, a persoa usuaria debe visitar esta páxina cada certo tempo co fin de revisar as condicións en vigor en cada momento. Os avisos ou os termos legais que de forma expresa se indiquen en determinadas páxinas desta publicación prevalecerán sobre as estipulacións previstas nestas condicións.

Política de protección de datos de carácter persoal

Quen é a responsable de tratamento dos seus datos?

Somosmagenta s.l., con domicilio social en Polígono Industrial A Granxa, Parcela 260, Edificio Comercial, Local 27, no municipio de O Porriño (C.P. 36400 – Pontevedra) e C.I.F. B-36.997.369.

Que tipo de datos temos sobre a súa persoa e como foron obtidos?

Datos de identificación.

Enderezos postais ou electrónicos.

Información comercial.

Datos económicos e de transaccións.

En ningún caso tratamos datos especialmente protexidos.

Tódolos datos arriba enumerados foron obtidos ou ben directamente de vostede mediante o envío dun formulario de contacto ou por medio da presentación dunha oferta comercial, proposta contractual, etc., ou ben da súa empresa ó nos facilitar os datos de identificación e demais información necesaria para levar a cabo o obxecto da relación contractual entre as partes. Será obriga súa ou da súa empresa facilitarnos os datos actualizados no caso de modificación.

Con que finalidade tratamos os seus datos?

  1. A execución do servizo contratado.
  2. Enviar a información que nos soliciten mediante o formulario de contacto da páxina web ou calquera outro medio de contacto coa nosa empresa.
  3. Facilitar ofertas de produtos e servicios do seu interese.
  4. Levar a cabo a xestión administrativa, fiscal e contable.
  5. Levar a cabo enquisas de satisfacción, estudos de mercado, etc., co fin de poder ofrecerlle as ofertas máis adecuadas e unha calidade optimizada de servizo.

Non imos elaborar perfís comerciais en base á información facilitada e, conseguintemente, tampouco tomaremos decisións automatizadas sobre vostede en base a un perfil comercial.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais relativos a persoas físicas vencelladas a clientes potenciais, clientes e provedores que somosmagenta s.l. recompile mediante os distintos formularios de contacto e/ou recollida de información conservaranse mentres non se solicite a súa supresión pola persoa interesada e mentres se manteña a relación mercantil ou comercial entre as partes, respectando en calquera caso os prazos mínimos legais de conservación segundo a materia.

En calquera caso, somosmagenta s.l. gardará os seus datos persoais durante o período de tempo que sexa razoablemente preciso, tendo en conta as nosas necesidades de dar resposta a cuestións que xurdan ou resolver problemas, realizar melloras, activar novos servizos e cumprir os requisitos que exixa a lexislación aplicable. Isto significa que podemos conservar os seus datos persoais durante un período de tempo razoable incluso despois de que remate a nosa relación comercial, teña deixado de usar os nosos produtos ou esta páxina web. Despois deste período, os seus datos persoais serán eliminados de tódolos sistemas de somosmagenta s.l.

Cal é a base legal que xustifica o tratamento dos seus datos?

Somosmagenta s.l. basea o seu tratamento de datos persoais nas seguintes lexitimacións legais, tal e como establece o RGPD:

a) A execución dun contrato:

A base legal para o tratamento dos seus datos persoais é a execución dun contrato de servizos publicitarios e/ou de marketing solicitado polo cliente, segundo os criterios establecidos pola empresa e aceptados polo cliente no momento da firma do contrato.

A negativa por parte do interesado/a a facilitar estes datos pode supoñer a non execución do contrato, xa que Somosmagenta s.l. non poderá levar a cabo a xestión do servizo.

b) O consentimento do interesado/a:

O consentimento é obtido directamente da persoa interesada a través dunha acción directa polos medios habilitados pola empresa para tal fin, e sempre precedido da correspondente cláusula informativa e facilitando o acceso a toda a información sobre protección de datos da empresa.

A persoa interesada poderá revocar o seu consentimento en calquera momento. A retirada do consentimento non afectará á licitude do tratamento previo á súa retirada.

A que destinatarios/as se lles comunicarán os seus datos?

Somosmagenta s.l. nunca compartirá os seus datos persoais con ningunha empresa terceira sen o seu consentimento expreso.

Informámoslle de que podemos facilitar os seus datos persoais a organismos da Administración Pública e autoridades competentes naqueles casos en que Somosmagenta s.l. reciba un requirimento formal por parte de ditas autoridades, ou nos casos nos que, actuando de boa fe, consideremos que tal acción é razoablemente necesaria para cumprir cun proceso xudicial, ou para contestar calquera reclamación ou demanda xudicial, ou para protexer os dereitos de Somosmagenta s.l.

Cales son os seus dereitos como afectado/a ou interesado/a?

Acceso: ten dereito a saber se estamos tratando os seus datos e, no seu caso, coñecer que datos persoais da súa titularidade estamos a tratar.

Rectificación: vostede ten dereito a rectificar aqueles datos persoais que sexan inexactos.

Supresión: baixo determinadas circunstancias, poderá solicitar a supresión dos seus datos.

Limitación do tratamento: en determinadas circunstancias, vostede terá dereito a solicitarnos a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso informámoslle que unicamente os conservaremos para o exercicio ou defensa de reclamacións.

Portabilidade: vostede terá dereito a recibir, en formato electrónico, os datos persoais que nos teña facilitado e aqueles que se teñan xerado durante a relación contractual, así como a transmitilos a outra entidade.

Oposición: en determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, vostede terá dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos, en cuxo caso deixariamos de tratalos agás por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Poderá exercer os mencionados dereitos mediante solicitude escrita coa referencia “Protección de Datos”, xunto coa fotocopia do seu DNI, dirixida a somosmagenta s.l., Polígono Industrial A Granxa, Parcela 260, Edificio Comercial, Local 27, no municipio de O Porriño (C.P. 36400 – Pontevedra), ou cursando a súa petición cos mesmos requisitos a través do enderezo electrónico info@somosmagenta.com

Informámoslle de que vostede ten tamén dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, autoridade de control competente, especialmente cando non tivera obtido satisfacción no exercicio dos seus dereitos.

Agencia Española de Protección de Datos.

C/ Jorge Juan, 6

28001 – Madrid

Telf. 901100099 / 912663517

Protección de datos das usuarias da páxina web.

De conformidade co vixente Regulamento (UE) 2016/679, somosmagenta s.l. informa de que os datos de carácter persoal dos usuarios/as do sitio web trataranse pola empresa para os fins e actividades que se deriven do solicitado polo usuario/a en cada formulario de recollida de datos da nosa páxina web. Dito tratamento dos seus datos estará amparado no seu propio consentimento. Ó pulsar o botón “ENVIAR” do formulario de contacto, o usuario/a consinte o tratamento dos seus datos por parte de somosmagenta s.l.

Ademais, coa entrega dos datos e/ou ao cubrir o/os formulario/s, o usuario/a autoriza expresamente a que a empresa utilice o enderezo de correo ou o teléfono como medio de comunicación e garante que os seus datos aportados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, consentindo expresamente o seu uso, tratamento e comunicación dos mesmos para as finalidades informadas.

Igualmente informámoslle de que, agás obriga legal ou consentimento expreso pola súa parte, somosmagenta s.l. non vai ceder os seus datos a terceiras persoas ou empresas.

A persoa usuaria da nosa páxina web pode en calquera momento exercitar os dereitos de acceso, rectificación ou supresión de datos, así como os demais dereitos recoñecidos no presente documento e regulados no Regulamento (UE) 2016/679, notificándoo a somosmagenta s.l. Polígono Industrial A Granxa, Parcela 260, Edificio Comercial, Local 27, no municipio de O Porriño (C.P. 36400 – Pontevedra), mediante solicitude escrita á que se xunte copia do seu DNI, ou cursando a súa petición cos mesmos requisitos a través do enderezo electrónico info@somosmagenta.com

Por outra banda, de acordo co disposto na Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, somosmagenta s.l. comprométese a non enviar publicidade a través do correo electrónico sen ter antes obtido a expresa autorización do destinatario.

En cumprimento co establecido na normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que os seus datos de carácter persoal serán tratados por parte de Somosmagenta, S.L., en calidade de responsable do tratamento, coa finalidade de xestión das solicitudes de información que chegan a través de formularios web ou redes sociais. Ademais, informámoslle de que, salvo obriga legal ou consentimento expreso pola súa parte, non imos ceder os seus datos a terceiras persoas.
Ten vostede dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando os seus datos persoais. Polo tanto, ten dereito a acceder ós datos persoais que constan nas nosas bases de datos, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios para o fin para o que foron recollidos, así como exercer os demais dereitos recollidos pola normativa vixente, na forma en que se explica na información adicional. Pode vostede exercitar os dereitos mencionados, nos termos establecidos na normativa vixente, dirixíndose a Somosmagenta, S.L. no teléfono 986334788 ou na dirección electrónica info@somosmagenta.com. Igualmente, pode solicitar información adicional detallada sobre a nosa política de protección de datos, información que é tamén accesible na páxina de Info legal desta web.