TRABALLOS

subscríbete
Nome
Email
En cumprimento co establecido na normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que os seus datos de carácter persoal serán tratados por parte de Somosmagenta, S.L., en calidade de responsable do tratamento, coa finalidade de xestión das solicitudes de información que chegan a través de formularios web ou redes sociais. Ademais, informámoslle de que, salvo obriga legal ou consentimento expreso pola súa parte, non imos ceder os seus datos a terceiras persoas. Ten vostede dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando os seus datos persoais. Polo tanto, ten dereito a acceder ós datos persoais que constan nas nosas bases de datos, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios para o fin para o que foron recollidos, así como exercer os demais dereitos recollidos pola normativa vixente, na forma en que se explica na información adicional. Pode vostede exercitar os dereitos mencionados, nos termos establecidos na normativa vixente, dirixíndose a Somosmagenta, S.L. no teléfono 986334788 ou na dirección electrónica info@somosmagenta.com. Igualmente, pode solicitar información adicional detallada sobre a nosa política de protección de datos, información que é tamén accesible na páxina de Info legal desta web.